HomeFINANCIAL REPORTS

FINANCIAL REPORTS

Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2019г., в т.ч.:

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от зппцк и приложение №10, към чл. 32, ал. 1, т. 2 от наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

ФАР АД Междинен доклад за дейността 2019.06.30

ФАР АД Междинен финансов отчет 2019.06.30

ФАР АД Междинен финансов отчет 2019.09.30

ФАР АД Междинен доклад за дейността 2019.09.30