HomePROSPECTUS

PROSPECTUS

Настоящият документ представлява Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на Българска Фондова Борса на акциите на „ФАР“ АД. Проспектът съдържа цялата информация, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност, както и с акциите, предмет на допускане. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с целия документ, преди да вземат инвестиционно решение.

ФАР АД Проспект