За дружеството

 

ФАР АД е акционерно дружество със седалище в гр. София и регистриран основен предмет на дейност производство, преработка, търговия и съхранение  на земеделска продукция.

ФАР АД е с регистриран капитал 1 250 000 лева, разпределен в 1 250 000 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев.

Дружеството успешно реализира в края на 2020 г. проект „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Чукова мелница и силозно складово стопанство в гр. Нови Пазар“. Проектът се подпомага от Европейския съюз и се финансира от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони „Европа инвестира в селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“.

Изградените от Дружеството съоръжения се използват за производството на едро смляно брашно от захарна (сладка) царевица и складиране на зърнени култури.

Силози
Капацитет на съхранение (тона)
Възможност за производство (тона)