Общо събрание акционерите на ФАР АД

На проведеното на 09.09.2019 г. извънредно общо събрание акционерите на ФАР АД приеха решение за увеличение на капитала на Фар АД от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева на до 5 000 000 (пет милиона) лева, чрез издаване на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, при условията на публично предлагане на „Българска фондова борса-София” АД, при следните основни параметри:

  1. В рамките на увеличението на капитала ще бъдат публично предложени до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) бр. нови акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните нови акции. Увеличението на капитала на Дружеството ще се счита за успешно в случай, че са записани и заплатени минимум 250 000 (двеста и петдесет хиляди) бр. нови акции.
  2. Новите акции са обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, с право на дивидент и ликвидационен дял, с право на 1 глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.
  3. Емисионната стойност на предлаганите акции ще бъде 3.00 лева (три лева) за една акция.
  4. Начална дата на публичното предлагане: публикуване на съобщение по чл. 92 а, ал. 1 ЗППЦК най-малко 7 дни преди началния срок на подписката.
  5. Краен срок на публичното предлагане: ще бъде посочен в съобщение по чл. 92 а, ал. 1 ЗППЦК.
  6. Условия, ред и срок за заплащане на акциите: в рамките на обичания сетълмент период по съответна сметка, съобразно разписаното в проспекта на дружеството
  7. Другите условия по емисията, включително инвестиционните цели на предлагането, ще бъдат подробно описани в проспекта за публичното предлагане на акции.

 

За инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала, бе определен „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД, гр. София 1000, ул. “Г. С. Раковски” № 140, ет.4, лицензиран инвестиционен посредник, с издаден от КФН лиценз № РГ-03-0157/25.04.2006 г., вписан в ТР при АВ с ЕИК 121727057.