Стартира процедурата по увеличение на капитала на Фар АД

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 92а, ал. 1  и ал. 2 от ЗППЦК

„ФАР“ АД („Емитентът“ или „Дружеството”), ЕИК 102225858, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Буная“ № 16, ет. 2, на основание чл. 92а, ал.1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане („Предлагането“) на до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева.

Предлаганите акции се издават на основание решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „ФАР“ АД, взето на 09.09.2019 г.

Проспектът за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 1248–E от 28 ноември 2019 г.

Предмет на публичното предлагане са: 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял всяка от новата емисия. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Издаване на права: Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Условия и срок на предлагането: На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала, съответно да получат права, имат лицата, които са акционери във „ФАР“ АД (притежават съществуващи акции, регистрирани по техни лични или клиентски подсметки в „Централен депозитар“ АД) 14 дни след датата на Общото събрание, проведено на 09.09.2019 г. или към 23.09.2019 г. ЦД ще открие сметки за права на лицата акционери на „ФАР“ АД към тази дата, въз основа на данните от водената от него книга на акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса” АД („БФБ“ АД) пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса” АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Начален срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на акции: Началната дата за търговия на правата е третият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК на интернет страницата на информационна агенция „Инвестор.БГ“ (www.investor.bg) и на интернет страниците на Емитента (www.farad.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg).  Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата.

Краен срок за прехвърляне на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „БФБ“ АД последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебен аукцион, организиран от „БФБ“ АД. Прехвърлянето на права чрез покупко-продажба (търговията с права) се извършва на сегмент „Права” на „БФБ“ АД. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на „Централен депозитар” АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на ЦД. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили.

Провеждане на явен аукцион за неупражнените права в срока за продажба (търговия) на правата: На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „ФАР“ АД чрез инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „ФАР“ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичане на крайния срок за записване на акции от новата емисия.

Краен срок за записване на акциите: Крайният срок за записване на акциите от притежателите на права, съгласно чл. 112б, ал. 5 на ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

Ако всички предлагани акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява Предлагането за успешно, уведомява КФН и предприема действия за вписване увеличението на капитала в ТР. След вписване на увеличението на капитала, Емитентът пристъпва към регистрацията на емисията от нови акции в регистрите на „Централен депозитар” АД и „БФБ“ АД.

Записването на нови акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки („Заявки”) до инвестиционните посредници – членове на „Централния Депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Подаване на заявки: Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният посредник, който приема заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, когато това е предвидено в нормативната уредба. Когато удостоверението е на език, различен от български и английски, то се предоставя и техен превод.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване /ако има такава в паспорта/; дата на изтичане /ако има такава/, националност; адрес /ако има такъв в паспорта/ и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно (което се прилага към заявката) и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице). Записването на акции се счита за действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции, в срока и при условията, посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой нови акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG43DEMI92405000243860, BIC: DEMIBGSF, открита на името на „ФАР“ АД в „Търговска Банка Д“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка. Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира постъпилите суми. Съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК, набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

В срок от три работни дни след приключване на предлагането на акции, „ФАР“ АД ще изпрати уведомление до КФН и „БФБ“ АД относно резултата от него. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации в информационна агенция „Инвестор.БГ“ и на интернет – адресите на Емитента и ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 250 000 нови акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай, Дружеството уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на три работни дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и оповестява в ТР, на интернет страницата си и на тази на Инвестиционния посредник, както и в информационна агенция „Инвестор.БГ“, покана до лицата, записали ценни книжа („Поканата“), в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в Поканата.

Проспектът за публично предлагане на акции на „ФАР“ АД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на „ФАР“ АД: гр. София, ул. „Буная“ № 16, ет. 2, ап. 5, тел.: +359 2 943 47 18, лице за контакт: Георги Тодоров, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа; в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 4, тел.: + 359 2 988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. Проспектът е достъпен и на интернет страниците на „ФАР“ АД (www.farad.bg), на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и „Българска фондова борса” АД (www.bse-sofia.bg).