Удължен е срокът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Фар АД

Удължен е срокът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Фар АД

Във връзка със значителния брой празнични дни в рамките на срока за прехвърляне на права по увеличението на капитала и на основание чл. 84 ЗППЦК, Съветът на Директорите на Фар АД, взе решение за удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа.

В съответствие с чл. 112б алинея 4 от ЗППЦК, крайният срок за прехвърляне на правата се определя на 30 дни.

Крайният срок за записване на акции и заплащане на цената се запазва 15 работни дни от крайната дата за прехвърляне на правата в съответствие с чл. 84, алинея 1 от ЗППЦК.

Крайната дата за прехвърляне на правата се променя от 27.12.2019 г. на 09.01.2020 г., а крайният срок за записване на акции и заплащане на цената се променя от 21.01.2020 г. на 30.01.2020 г.